Informace o zpracování osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti BEMATECH.
 

Správce vašich údajů

Společnost BEMATECH s.r.o., IČ: 498 25 445, se sídlem Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „BEMATECH“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.
 
 

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:
 •  plnění povinností vyplývajících ze smluv;
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
 • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.
V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá BEMATECH vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.
 
 

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:
 
 • Identifikační údaje

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.

 
 • Kontaktní údaje
Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.
 
 • Údaje o odborném zaměření
Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.
 
 • Údaje o využívání internetových služeb
Abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace vašemu zájmu, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.
 
 

Příjemci vašich údajů

 
Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.
 

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a BEMATECH anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb BEMATECH.
 
Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
 
 

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.
 
Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou na info@bematech.eu.