eu.jpg

Základní údaje o projektu
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005412
Číslo a název výzvy: 03_16_043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti BEMATECH

Období realizace projektu: 1. října 2016 – 30. září 2018
Celkové způsobilé výdaje projektu: 708 440,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 602 174,- Kč

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti B E M A T E C H, s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu: 26 osob; z toho 13 zaměstnanců absolvuje kurzy v délce min. 40 hodin.

Aktivity projektu:
Interní lektor: školení budou zajišťována interním lektorem.
Měkké a manažerské dovednosti – kurz na týmovou spolupráci
Obecní IT – kurzy zaměřené na školení ERP systému a MS Office.
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.