eu.jpg

Základní údaje o projektu Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013585
Číslo a název výzvy: 97, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Číslo a název prioritní osy: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti BEMATECH - OPZ 97

Období realizace projektu: 1. srpna 2020 – 31. července 2022

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti B E M A T E C H, s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu: 56 osob

Aktivity projektu:

Školení budou zajišťována externími vzdělávacími subjekty. Tyto kurzy se budou skládat ze školení v oblastech jazykového vzdělávání, IT kurzů a kurzů soft skills, které byly vybrány s ohledem na co nejlepší přínos konkrétním pracovníkům. Školenými zaměstnanci budou techničtí pracovníci, zaměstnanci v administrativě i vedoucí pracovníci.

 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.